Home | Contact | Links       
Antonie Pannekoek Archives

Baanbreker

Source: a.a.a.p.


De Baanbreker, 1922-1925


Orgaan van de Kommunistische Arbeiders Jeugd

Quelle: i.i.s.g. , Amsterdam


1922


 Baanbreker, 1e jaargang, 1922-1923, nr. 1, maart-april

Redactie- en administratie-adres Vrolikstraat 271 III Amsterdam

 • Ter inleiding
 • Onze taak
 • De Kommunistische Jeugd Internationale valt met de 3e Internationale
 • De toestand van het kapitaal internationaal
 • Een spontane staking van Nageljongens [Werf Conrad]
 • Kommunistische Arbeiders Jeugd Duitschland

 Baanbreker, 1e jaargang, 1922-1923, nr. 2, mei-juni

 • Aan de Jonge Arbeiders(sters) in Nederland
 • Het Congres van de k.a.j.d.
 • Zelfstandigheid
 • Het ‘Eenheidsfront’
 • De conferentie te Genua
 • Iets over ’t ontstaan der k.a.j. groep en haar orgaan
 • Waarom bestrijden wij de Kommunistische Jeugd Internationale

 Baanbreker, 1e jaargang, 1922-1923, nr. 3, juli-augustus

 • Het Paas-congres der k.a.p.
 • ‘Een kleine waarheid’, een groote onwaarheid
 • De Russische k.a.p.-ers
 • De nachtkaars of het congres van de Zaaier
 • Open Brief aan de Zaaier-leden
 • Kritiek asjeblieft!!
 • Jeugd en klassenstrijd
 • Een nieuwe brochure [J. Knel, Nieuwe proletarische taktiek en zedenleer]
 • Kommunistische Arbeiders Jeugd Duitschland
 • Het parlementair geknoei der c.p.
 • ‘Revolutionaire’ Jeugdorganen

 Baanbreker, 1e jaargang, 1922-1923, nr. 4, oktober

 • Zelfstandigheid der Jeugdorganisatie geboden! De k.a.j.d.
 • Buitenlandsch Overzicht
  • De oorlog tusschen Engeland en Frankrijk in het naburige Oosten
 • Het Congres van de Kommunistische Arbeiders Internationale
 • Sympathiseerenden!
 • ‘Strijdlustige’ jeugd
 • Meededelingen
 • Over Rusland
 • Het dwangbuis der Vrijheid
 • De Jeugddag van de Zaaier

 Baanbreker, 1e jaargang, 1922-1923, nr. 5, december

 • Mededeelingen
 • Het eenheidsfront : Wijnkoop’s aanzoek aan de s.d.a.p.
 • De strijdw[deel ontbreekt]
 • Jaarverslag van de k.a.j.-groep
 • Eenheid in de Kommunistische Arbeiders-beweging
 • Het kapitalisme in Rusland
 • Proletariers!
 • ’t Congres van de k.a.j.
 • ’n Oorlogje asjeblieft!
 • Fascisme in Nederland op komst

1923


 Baanbreker, 1e jaargang, 1922-1923, nr. 6

 • Karl Liebknecht - 15 januari - Rosa Luxemburg - 1919-1923
 • Eenheid
 • Jongeren!
 • De Kommunistische Arbeiders Partij in Nederland
 • De bezetting van het Roergebied
 • Rebellen
 • Bestaanszekerheid van ‘De Baanbreker’
 • De internationale toestand
 • Jeugd-vakvereenigingen
 • Het werkloozenvraagstuk
 • Brochures

 Baanbreker, 2e jaargang, 1923, nr. 1

Redactie- en administrtie-adres: Vrolikstraat 229-2, Amsterdam

 • De Wereldrevolutie nadert. Wij weten het
 • De verkiezingen : s.d.a.p. en c.p.
 • De Belgische Spoorwegstaking
 • Mededeelingen
 • Over de Kommunistische Arbeiderstaktiek in dit land
 • Halfjaarsverslag der Kommunistische Arbeiders Jeugd
 • Onze propaganda

 Baanbreker, 2e jaargang, 1923, nr. 2

 • Aan de Jonge Arbeiders der Geheele Wereld!
 • Kommunist-Patriotten of de leiders der k.p.d.
 • Jeugd ‘beweging’ in Nederland
 • Revolutionair parlementarisme
 • Ingezonden. Inzake anarchisme
 • Internationale Jeugdbeweging. Congres Kommunistische Arbeiders Jeugd
 • Ter informatie van partijgenoten en geestverwanten
 • Armenzorg
 • Eenheid in Duitschland?
 • Die Arbeiter-Opposition in Russland, door A. Kollontai [brochure-bespreking]

 Baanbreker, 2e jaargang, 1923, nr. 3

 • De Nederlandsche regeering, de arbeiders-beweging en de taak der jongeren
 • Oproep! Aan de geestverwanten in Nederland
 • Het groote leven in
 • a.j.c.-ers, wij eischen debat!
 • Henri Polak is Zionist
 • De Volk-redactie over valuta-hongerloon
 • Eenheidsfronttaktiek: contrarevolutionair
 • Polemiek. Nogmaals over anarchisme
 • Korte opmerkingen en aanmerkingen
 • Kommunistische Arbeiders Beweging

 Baanbreker, 2e jaargang, 1923, nr. 4

 • Het conflict in Twente eischt: Algemeene Solidariteits-Staking!
 • Jeugd [Gedicht Herman Gorter]
 • De Engelsche arbeidersregering
 • Het eenheidsfront van Wijnkoop tot Colijn
 • De a.j.c. en de Baanbreker : Kritiek van een grapjas
 • Onze voorlopige taak
 • Propaganda door de samenwerkende afdeeling Amsterdam der k.a.p. en de k.a.j.
 • Korte opmerkingen en aanmerkingen
 • Wat achter de soc. dem. ‘Ontwapening’ verscholen is
 • De Thesen van de k.a.i. inzake jeugdbeweging
 • Uit de Internationale

 Baanbreker, 2e jaargang, 1923, nr. 5

 • De textielarbeiders verraden! Werkspoor, fascisme en ‘moderne’ taktiek
 • Stinnes-Fimmen-Wijnkoop
 • Een zoon van ’t volk [Gedicht]
 • Politieke aanteekeningen van Karl Liebknecht
 • Provocatie!? [door de K.A.P.N.]
 • Is Gorter revolutionair?
 • Medezeggenschap socialisatie
 • Propaganda. Onze jeugd-bijeenkomst
 • ‘De kreet der jongeren’ : Uitgave van groep Haarlem van het ‘Vrije jeugdverbond’
 • 1 mei (Nabeschouwing)
 • Verslag van de k.a.j. / B. Hillesum
 • Wat denk je hiervan?
 • Belangrijke berichten

 Baanbreker, 2e jaargang, 1923, nr. 6

 • Jongeren, gij moet baanbreker zijn!
 • Open brief aan de leden van de a.j.c.
 • De Moker (v.j.v.)
 • Brief uit Brabant
 • Komt jongeren, strijdt met ons voor de Nieuwe Schoonheid
 • Studenten-‘opvoeding’
 • De Nachtwacht [Gedicht]
 • Werklozen gefusileerd! Actie van de c.p.

1924


 Baanbreker, 3e jaargang, 1924-1925, nr. 1

 • Jongeren staat op!
 • De lessen uit de IJmuider-visschersstaking
 • Koning, generaal en hofnar
 • ‘Kommunistische’ persoonsverheerlijking en sociaal-democratische haat
 • Arme zondaars
 • De k.a.p. en onze taak
 • Polemiek [Albert de Jong]
 • Wie moet in de bajes?
 • 27 februari 1901 – Betsy Hillesum – 10 december 1924
 • Onze medestrijdster, ons voorbeeld!
 • Denemarken
 • Partijgenoot Luteraan ernstig ziek

1925


 Baanbreker, 3e jaargang, 1924-1925, nr. 2

 • De strijd in de Rotterdamse metaalindustrie. De rol der moderne leiders
 • Werklozen! Opgepast!
 • De dolkstoot
 • De ‘vrede’ van Locarno
 • c.p.-sche Hartjesdag
 • Moordpartijen! De IIIe Internationale mede verantwoordelijk
 • Labour- of de burgerwachtpartij
 • Kunst. ‘Arme Shakespeare’
 • Onze internationale strijdwijze
 • Aan het wereldproletariaat!

© Hoewel de Communistische Linkerzijde in het algemeen afzag van het opeisen van kopierechten of rechten op “intellectueel eigendom” kunnen sommige publicaties onder dat recht vallen; mocht dat het geval zijn, dan is het gebruik alleen gratis voor persoonlijke raadpleging. Materiaal vrij van kopierechten, uitsluitend op voorwaarde van niet commercieel gebruik, kan vrij worden verspreid. Een verwijzing naar deze bron wordt op prijs gesteld, net als een verwittiging. Aangaande handelsgebruik kunt u contact met ons opnemen.

Collectie Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis, Amsterdam
Het Instituut is niet aansprakelijk voor het gebruik van materiaal afkomstig uit zijn collecties. De gebruiker wordt geacht op de hoogte te zijn van alle relevante wettelijke regelingen betreffende het auteursrecht. Het Instituut bemiddelt niet in eventuele auteursrechten van derden.
I.I.S.G. , Cruquiusweg 31, 1019 AT Amsterdam, tel: 020-6685866


Compiled by Vico, 19 August 2015, latest additions 7 December 2015Overzicht