Home | Contact | Links       
Antonie Pannekoek Archives


Wereldrevolutie

Bron: a.a.a.p.

1915

Herman Gorter, 1915; bron: Koninklijk bibliotheek Gorter-brochures verspreid door de K.A.P.N. 1920-1922


Bron: a.a.a.p.


Inleiding

In 1920 wilde Herman Gorter in één serie tien eerdere en nieuwe brochures en vertalingen uitgeven bij J.J. Bos onder de titel “Het Communisme”; waarvan er drie uiteindelijk niet zijn verschenen.
De partijliteratuur van de k.a.p.n. beperkte zich tot deze en latere brochures en vertalingen van Herman Gorter, waarvan er bovendien maar vier door de k.a.p.n. zélf zijn uitgegeven.
Later werden ze ook verspreid door de g.i.c.; ze konden worden besteld bij de Bussumse onderwijzer Piet Coerman (1890-1962), Jozeph Israëllaan 16, achtereenvolgens lid van de s.d.a.p., de s.d.p., in 1920 mede-oprichter van de k.a.p.n. en later, na het overlijden van Herman Gorter, mede-oprichter van de g.i.c., en vooral diens vriend.


Reeks “Het Communisme”, 1920


I. Het Communistisch Manifest, Karl Marx en Friedrich Engels

Het Communistisch Manifest / van Karl Marx en Friedrich Engels; vertaald door [en met een voorwoord van] H. Gorter. – Vijfde Hollandse uitgave. – Amsterdam : Uitgave J.J. Bos, 1920. – viii, 45 p. – (Het Communisme ; I)

 Omslag, voorwerk, p. 1-9  p. 10-29  p. 30-45

 • Voorrede, p. iii
 • Inleidingen, p. 1
 • Manifest van de Communistische Partij, p. 10
  • I. Bourgeois en proletariërs, p. 10
  • II. Proletariërs en communisten, p. 23
  • III. Socialistische en communistische literatuur, p. 33
   • 1. Het reactionaire socialisme, p. 33
    • a. Het feodale socialisme, p. 33
    • b. Het kleinburgerlijk socialisme, p. 34
    • c. Het Duitse of het ware socialisme, p. 36
   • 2. Het behoudend of bourgeois-socialisme, p. 39
   • 3. Het kritisch-utopische socialisme en communisme, p. 40
  • IV. Verhouding van de communisten tot de verschillende oppositiepartijen, p. 43

II. De grondslagen van het communisme

De grondslagen van het communisme / door H. Gorter. – Derde gewijzigde en vermeerderde druk. – Amsterdam : Uitgave J.J. Bos, 1920. –99 p + Erratum. – (Het Communisme ; II)

 Omslag, p. 1-25  p. 26-53  p. 54-79  p. 80-99 + Erratum

 • Voorrede, p. 5
 • De grondslagen van het communisme, p. 7
  • I. Kapitaal en Arbeid, p. 7
  • II. De grondslag van de maatschappij, de arbeid, wordt socialistisch, p. 17
  • III. Ook de lanbouw ontwikkelt zich, p. 33
  • IV. Zijn de mensen aanwezig die het socialisme kunnen en moeten brengen?, p. 43
  • V. De toestand van de arbeiders is zo, dat zij het socialisme moeten willen, p. 48
  • VI. De Communistische partij, p. 65
   • A. In de tijd van de evolutie, van de betrekkelijk vreedzame en geleidelijke ontwikkeling, p. 65
  • VII. De communistische partij, p. 78
   • B. De tijd van verscherping van de klassenstrijd, van overgang van evolutie naar revolutie, p. 78
  • VIII. De Communistische partij, p. 86
   • C. De Revolutie, p. 86
  • IX. Slotsom, p. 98

III. Communisme en anarchisme

[Niet verschenen]


IV. Communisme en revisionisme of reformisme

[Niet verschenen]


V. Het historisch materialisme

Het historisch materialisme voor arbeiders verklaard / door H. Gorter. – Derde gewijzigde en vermeerderde druk. – Amsterdam : Uitgave J.J. Bos, 1920. – 114 p. – (Het Communisme  V)

 Omslag, p. 1-11  p. 11-33  p. 34-55  p. 56-77  p. 78-97  p. 98-114

 • I. Het doel van dit geschrift, p. 1
 • II. Wat het historisch materialisme niet is, p. 3
 • III. De inhoud van de leer, p. 5
 • IV. Onze voorbeelden, p. 11
 • V. Het maatschappelijk zijn bepaalt de geest, p. 19
  • A. De wetenschap, het kennen en leren, p. 10
  • B. De uitvindingen, p. 26
  • C. Het recht, p. 33
  • D. De politiek, p. 41
  • E. De zede en de zedelijkheid, p. 51
  • F. Godsdienst en wijsbegeerte, p. 83
  • G. De kunst, p. 103
 • VI. Besluit, p. 104
  • A. Overzicht, p. 104
  • B. De kracht van de waarheid, p. 107
  • C. De kracht van het individu, p. 110

VI. Klassenmoraal

Klassemoraal. Een antwoord aan Jhr. De Savornin Lohman en Mr. P.J. Troelstra, leden der tweede kamer / door H. Gorter. – Tweede druk. – Amsterdam, Uitgave J.J. Bos, 1920. – 26 p., Naschrift van 1920. – (Het Communisme ; VI)

 Omslag, p. 1-11  p. 12-26, nawerk.

 • I. Tegen Jhr. De Savornin Lohman, p. 1
 • II. Tegen Mr. P.J. Troelstra, p. 9
 • Naschrift van 1920

VII. Het imperialisme, de wereldoorlog en de sociaal-democratie

Het imperialisme, de wereldoorlog en de sociaal-democratie / door H. Gorter. – Vierde druk. – Amsterdam : Uitgave J.J. Bos, 1920. – 141 p. – (Het Communisme ; VII)

 Omslag, p. 1-17  p. 18-43  p. 44-69  p. 70-95  p. 96-121  p. 122-141

 • I. Het imperialisme
 • II. De wereldoorlog
 • III. Het proletariaat
  • Wereldarbeid tegenover wereldkapitaal
 • IV. Het nationalisme van het proletariaat
 • V. Het voorbeeld van Duitsland
  • De redenen van het nationalisme
  • Weerlegging van deze redenen
 • VI. De oorzaken van het nationalisme van het proletariaat
  • a. De onkunde van het imperialisme
  • b. Het reformisme
 • VII. De nationale massa-aktie
 • VIII. De oorzaken van het nationalisme van het proletariaat
  • c. De radicalen. Kautsky
 • IX. De Marxistische richting. De nationale en internationale massa-aktie
 • X. De toekomst

VIII. De wereldrevolutie

De wereldrevolutie / door Herman Gorter. – Derde druk. – Amsterdam : Uitgave J.J. Bos, 1920. – 102 p.– (Het Communisme ; VIII)

 Omslag, p. 1-27  p. 28-53  p. 54-75  p. 76-102

 • I. De noodzakelijkheid van de wereldrevolutie, p. 1
 • II. Geen andere uitweg voor het wereldproletariaat, p. 18
 • III. De uitvoerbaarheid van de wereldrevolutie. Haar program, p. 42
 • IV. Het voorbeeld van de Russische revolutie, p. 76
 • V. Samenvatting, p. 98

IX. Staat en revolutie, Lenin

[Ontbreekt]


X. Het communisme

[Niet verschenen]


Overigen


Het opportunisme in de Nederlandse Communistische Partij

Het opportunisme in de Nederlandsche Communistische Partij / H. Gorter. – Amsterdam : J.J. Bos, 1921. – 32 p.

[Ontbreekt]


Toelichting tot het ontwerp-program der K.A.P. in Nederland

Toelichting tot het ontwerp-program der k.a.p. in Nederland  / [Herman Gorter]. – [Amsterdam : Kommunistische Arbeiders-Partij (k.a.p.) in Nederland, 1921]. – 24 p.

[Ontbreekt]


Open brief aan partijgenoot Lenin

Open brief aan partijgenoot Lenin / door H. Gorter. – Uit het Duitsch vertaald door X. – Amsterdam : Uitgave J.J. Bos & Co., Kinkerstraat 300, 1921. – 72 p.

 Omslag, p. 1-23  p. 24-47  p. 48-72.

 • I. Inleiding, p. 3
 • II. Het vakverenigingsvraagstuk, p. 15
 • III. Het parlementarisme, p. 28
 • IV. Het opportunisme in de derde Internationale, p. 58
 • V. Slot, p. 63

De Algemene Arbeiders Bond

De Algemeene Arbeidersbond (Revolutionaire bedrijfsorganisaties). Uitgave van de “Allgemeine Arbeiter Union” / [Karl Schröder en Friedrich Wendel], vertaald [uit het Duits] door H. Gorter. – Amsterdam : Uitgave der Kommunistische Arbeiders-Partij in Nederland, 1921. – 40 p.

 Omslag, p. 1-19  p. 20-40

 • I. Wereldcrisis van het kapitaal en wereldrevolutie, p. 3
 • II. Wat is organisatie, p. 5
 • III. De oude organisatie, p. 6
  • a. De staat, p. 6
  • b. Partijen, p. 7
  • c. Vakverenigingen, p. 9
  • IV. De raden-organisatie als proletarische organisatie, p. 13
  • V. De Algemene Arbeiders-Bond, p. 14
  • a. De bedrijfsorganisatie, p. 14
  • b. Samenvatting van de bedrijfsorganisaties in de Algemene Arbeiders-Bond, p. 17
  • c. Centralisme en federalisme, p. 17
  • d. Massa en leiders, p. 19
  • e. De A.A.B. en de dictatuur van het proletariaat, p. 20
  • f. De eenheidsorganisatie, p. 22
  • g. A.A.B. en partij, p. 22
  • h. Eerste taak van de A.A.B., p. 27
  • i. Algemene arbeidersbond en vakverenigingen, p. 30
  • k. De taktiek van de cellenvorming, p. 31
  • l. Algemene arbeidersbond en syndicalisme, p. 35
 • VI. Algemene Arbeiders-Bond en derde Internationale, p. 37
 • Besluit, p. 40

De organisatie voor de klassenstrijd van het proletariaat

 De organisatie voor den klassenstrijd van het proletariaat / door H. Gorter. – [Vertaald uit het Duits]. – [Amsterdam] : Uitgave der Kommunistische Arbeiderspartij (k.a.p.) in Nederland, 1922. – 24 p.

Bron: a.a.a.p.

 • I. De Bedrijfs-organisatie
  • De Algemene Arbeiders-Bond
 • II. De communistische politieke partij
 • III. Eenheid van de algemene arbeidersbond en de communistische partij

De sowjet-regering en de derde Internationale op sleeptouw van de internationale bourgeoisie

De sowjet-regering en de derde Internationale op sleeptouw der internationale bourgeoisie / [Adolf Dethmann], uit het Duits [door Herman Gorter]. – [Amsterdam : Uitgave der Kommunistische Arbeiderspartij (k.a.p.) in Nederland, 1922. – 39 p.

 p. 1-19  p. 20-39

Bron: a.a.a.p.

 • I. De marxistische grondwetten van de geschiedkundige ontwikkeling, p. 3
 • II. De eigendoms- en klassenverhoudingen in Rusland voor de revolutie van 1917, p. 5
 • III. De ontwikkeling van de klassenstrijd en van de klassentegenstellingen na Februari 1917, p. 7
 • IV. De houding van de Sowjetregering in de inwendige klassenstrijd van Sowjet-Rusland, p. 8
 • V. Het begin van de tegenstellingen tussen de Sowjetregering en het Russische proletariaat, p. 10
 • VI. De buitenlandse politiek van de Sowjetregering. De steunbeweging voor Sowjet-Rusland, p. 12
 • VII. Het grondkarakter van de Russische revolutie, p. 15
 • VIII. DE onmogelijkheid om het kapitalistisch tijdperk in Rusland over te slaan, p. 18
 • IX. De eerstvolgende politieke resultaten van de politiek van de Sowjetregering, p. 21
 • X. De noodzakelijkheid van een neiuwe groepering van het revolutionaire wereldproletariaat tegenover de Sowjetregering, p. 25
 • XI. De Sowjetregering en de derde Internationale en het derde wereldcongres, p. 29
 • XII. De hulp van het Duitse proletariaat aan Sowjet-Rusland, p. 31
 • XIII. Het bankroet van de derde Internationale en de noodzakelijkheid van de oprichting van een revolutionaire communistische arbeidersinternationale, p. 32
 • XIV. Grondstellingen voor de communistische arbeidersinternationale. Haar historische roeping en ontwikkeling, haar taktiek en organisatievorm, p. 32

Het wezen van de menselijke hoofdarbeid, Joseph Dietzgen

Transcriptie beschikbaar bij Marxists’ Internet Archive 


Verwante materialen

De taak der revolutionaire Socialisten : Een waarschuwing tegen de parlementaire illusie / W[illiam Carl]. S[iewertsz]. van Reesema. – 1919
In:  De Tribune, 3 april 1918, door W.W. aangekondigd als eerste geschrift van de “georganiseerde” oppositie.


© Hoewel de Communistische Linkerzijde in het algemeen afzag van het opeisen van kopierechten of rechten op “intellectueel eigendom” kunnen sommige publicaties onder dat recht vallen; mocht dat het geval zijn, dan is het gebruik alleen gratis voor persoonlijke raadpleging. Materiaal vrij van kopierechten, uitsluitend op voorwaarde van niet commercieel gebruik, kan vrij worden verspreid. Een verwijzing naar deze bron wordt op prijs gesteld, net als een verwittiging. Aangaande handelsgebruik kunt u contact met ons opnemen.


Compiled by Vico, 5 August 2015, latest additions 25 November 2016


Overzicht